Deze website is auteursrechtelijk

beschermd.

Het beukenwoud © 2008 - 2017

Welkom op mijn website

For English please scroll down

Schouwen (readen), helen en transformeren

 

Voor wanneer je

 • de weg een beetje kwijt bent,
 • telkens tegen dezelfde dingen aanloopt,
 • weet dat er zoveel meer in je zit dan er uit komt,
 • graag een extra paar liefdevolle ogen mee wilt laten kijken,
 • een steuntje in de rug nodig hebt
 • inzicht in oude pijn wilt krijgen
 • inzicht in oude, knellende familliepatronen wilt krijgen en mogelijk oplossen
 • en nog veel meer.

 

Ik ervaar het als een groot voorrecht om je te helpen helderheid over jezelf, je proces en je heling te krijgen. Ik doe dit door je te schouwen, te vertellen wat ik zie, te helen wat geheeld kan worden en waar van toepassing eenvoudige en zeer effectieve technieken aan te reiken.

Ik richt mij tijdens het schouwen voornamelijk op de ziel, de familiepatronen of voorouderlijnen en wat er fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel opgelost kan worden om tot transformatie te komen.

 

Wonderbaarlijk genoeg is afstand geen bezwaar. Het werkt zelfs vaak dieper dan tijdens een sessie in de praktijk. Om u het beste resultaat te kunnen bieden heb ik besloten het schouwen dan ook altijd op afstand te doen. De bespreking kan in de praktijk, per telefoon of email plaats vinden.

 

Disclaumer: Ik ben geen therapeut. Als er zaken boven komen die om een psychologische begeleiding vragen, dan zal ik u aanraden om een goede en ervaren therapeut te zoeken. Ik ben zelf erg enthousiast over EMDR en Somatic Experiencing. Dit zijn baanbrekende nieuwe herapievormen die veel sneller en dieper doorwerken dan de langzamere psychotherapie.

 

 

Natuurwerk

 

We zijn vergeten dat we naast denkende wezens helemaal natuur zijn. Ik heb een simpel programma ontworpen waardoor je je daar weer bewust van wordt. Het resultaat is echter veel breder: de hele natuur komt weer tot leven: de bomen, het water, de aarde, de lucht, de zon . . . Er zal een wereld voor je open gaan.

 

 • als je werkelijk contact met de natuur wilt maken,
 • als je in de natuur tot nog diepere ontspaning wilt komen,
 • als je je beleving wilt verdiepen,
 • als je diep wilt aarden.

 

Dit werk vindt, wanneer het maar enigszins mogelijk is, plaats in de Natuur, de zachtmoedige, onvoorwaardelijke en helende derde.

 

Reading, healing and transforming

 

For when you

 • have lost your way a bit,
 • run into the same rut time and again,
 • feel so much more within than comes out,
 • would appreciate a second pair of eye to watch with you,
 • need someone to have your back during your healing and transformationprocess
 • want more clarity in and healing of old pain
 • more clarity in and healing of old and constricting family patterns
 • and much more.

 

It is a great privilige to be able to help you gain clarity about yourself, your process and your healing. I do this by reading your energy, telling you what I saw, healing what can be healed there and then and by offering simple but very effective practices if appropriate.

I usually direct myself at the soul, the family patterns or ancestor lines and what can be resolved on a physical, emotional, mental and spiritual level so as to be able to transform, one step at the time.

 

Miraculously distance doesn't matter, on the contrary. A distant reading often is more acurate and has more depth than one received during a session in my practice. In order to give the best possible quality, I have decided to only do distant readings, which can later be discussed in the practice, by telephone or by email.

 

Disclaimer: I am not a therapist. If issues come up that are too strong to handle, I urge my clients to find a good and experienced therapist, who is trained in the area they are struggling with. I usually advice people to find a good EMDR or Somatic Experiencing therapist. These are groundbreaking new techniques that go beyond the slower paced psychotherapy.

 

 

Nature consciousness

 

We have forgotten that, apart from being thinking creatures, we are Nature. I have developed a simple program that will help you rediscover that. The result will be much broader: the whole of nature will come alive in a totally unexpected way: the earth, the trees, the water, the air, the sun . . . A new world will open up for you.

 

 • when you want to relax even more deeply when in nature,
 • when you want to deepen your experience,
 • when you want to deeply ground yourself.

 

These sessions will whenever possible take place in Nature, the gentle, unconditional and healing other.