Deze website is auteursrechtelijk

beschermd.

Het beukenwoud © 2008 - 2017

Elizabeth Mees ten Oever

For English please scroll down

Heling en transformatie

Na een zware burn-out ben ik van

Amsterdam naar een dorp aan de rand

van de Veluwe verhuisd. De natuur bleek

de beste heelmeester.

De overgang bracht mij een inktzwarte depressie. Die heb ik overleefd door mij terug te trekken in mijn ziel, me op mijn ademhaling te concentreren, te mediteren, oud zeer te helen en een zalf met natuurlijke progesteron te gebruiken.

Het helen van oud zeer kon alleen maar door alles wat er was onder ogen te zien, maar niet voordat het gezien en gehoord kon en wilde worden. Dan ging ik er een relatie mee aan en leerde het onvoorwaardelijk te accepteren. Tot mijn verrassing ging ik van mijzelf houden.

 

Opleiding

Ik ben opgeleid tot geestelijk begeleidster

(Humanistisch Opleidingsinstituut, bachelor), yoga docente (Dru yoga docentenopleiding van Life Foundation), heb een training intuïtieve massage gevolgd (Instituut voor Intuïtie en Ontwikkeling) en een aantal Feminine Power cursussen (Evolving Wisdom) gevolgd.

Natuurbewustzijn

In 2005 heb ik het grote voorrecht gehad om het levende land van Australië te ontmoeten. Het was een overweldigend ervaring, die me er diep bewust van maakte hoe vokomen natuur ik ben. Dit opende een deur naar een totaal nieuwe beleving van de natuur in al haar aspecten.

Ik heb een simpel programma ontwikkeld dat mensen helpt met nieuwe ogen te gaan kijken. Dit en de gesprekken met Realeen Berryman, een van de Aboriginal Elders, hierover zijn de directe aanzet geweest tot het oprichten van Het Beukenwoud.

 

Energie- en transformatiewerk

Het grootste deel van mijn leven ben ik bezig geweest mij in te passen in wat ik dacht dat 'de maatschappij' was. Het is me nooit gelukt, omdat ik daarmee ontkende wat het meest wezenlijke aan mij was, dat ik hoogsensitief, heldervoelend en helderwetend ben. Uiteindelijk heb ik me overgegeven aan wie ik werkelijk ben en ik heb mijn natuurlijke habitat betreden: de wereld van de subtiele energie.

Ik werk samen met twee Gidsen - of misschien is het wel juister om te zeggen dat zij met mij werken.

 

Het Beukenwoud is het platform van waaruit ik doorgeef wat ik van zoveel verschillende kanten geleerd en gekregen heb.

Mijn sterkste punten

  • heldervoelen en helderweten
  • visualisatie
  • intuïtie
  • ingewikkelde zaken tot eenvoudige beelden terugbrengen
  • hoge inzet

Nota Bene

Sinds 2009 ben ik extreeem gevoelig voor geluid. Dit betekent dat ik niet meer op lawaaiige plekken kan zijn, dat ik soms wat afstand neem of de ander vraag wat zachter te praten.

Education

I have been trained as a spiritual guide (Humanist Education Institute, bachelor) and a yoga teacher (Dru yoga teacher training Life Foundation). I have followed a couple of courses in energetic, intuitive massage (Institute for Intuïtion and Development) and a couple of Feminine Power courses (Evolving Wisdom).

 

Healing and transformation

After a massive burn-out I moved from Amsterdam to a village at the border of the Veluwe. Nature proved to be the best healer.

Menopause threw me into a pitch black depression. I survived that by withdrawing into my soul, focusing on my breath, meditation, healing old wounds and using a cream with natural progesteron.

Healing old wounds was only possible by looking my monsters into the face when they were ready to be seen and heard, enter into a relationship with them, give them what they needed and accept them unconditionally. It still amazes me that because of that I started to love myself.

 

Nature consciousness

In 2005 I had the amazing privilige to meet the living land of Australia. I allowed myself to be totally immersed in it and realised I am Nature, no matter how selfconscious I was. I never took nature for granted ever again.

This experience and conversations with met Realeen Berryman, one of the Aboriginal Elders, stimulated me to establish Het Beukenwoud.

 

Energy- and transformationwork

The biggest part of my life I have tried to fit into what I thought was society. It never worked because I denied my biggest assets, my high sensitivity and enegetic expertness. Eventually I surrendered and entered my natural habitat: the world of subtle energy. I have finally come home.

I work together with two Guides - or perhaps I should say They work through me.

 

Het Beukenwoud is the platform from which I pass on what I have learned and received from so many different people.

 

My strongest points

  • bringing complicated matters down to simple images
  • visualisation
  • intuïtion
  • paranormal abilities
  • high commitment

 

Nota Bene

Ever since 2009 I am extremely sensitive to sound. One of the symptoms is that it is very difficult for me to lock out sound, especially when I need to listen. Consequence is that I cannot be at places with much noise, that I may take some distance from you during the sessions or that I ask you to soften your voice a little.